Trilobyt s.r.o.       
     Ekonomické služby:
  • Zriadenie a vedenie bežného účtu osobitne, pre každý bytový dom, na ktorom sa vedú všetky príjmy a výdaje týkajúce sa domu.
  • Prehľadné vedenie kompletnej ekonomickej agendy a podávanie daňového priznania.
  • Spracovávanie výkazov, dohôd a zmlúv
  • Spracovávanie a kontrola platieb, styk s inkasným strediskom.
  • Samostatné a prehľadné sledovanie tvorby a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv.
  • Sledovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, následné analyzovanie a vyhodnotenie nákladov na vykurovanie a spotrebu všetkých energií.
  • Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ich porovnanie s uhradenými zálohami, spracované do 31. 5. nasledujúceho roka.
  • Evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv, zálohových platieb spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru.