Trilobyt s.r.o.       
     Technické služby:
  • Zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou bytového domu, / predovšetkým: dodávku elektrickej energie, dodávku studenej vody, dodávku plynu, prevádzka výťahu, odvod odpadových vôd a iné/.
  • Zabezpečenie opráv a údržby spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.
  • Individuálne plánovanie tvorby a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu s previazanosťou na jednotlivé požiadavky SVB.
  • Celoročné zúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv a predloženie vlastníkom bytov.
  • Odstraňovanie závad zistených po odborných prehliadkach.
  • V prípade záujmu zabezpečenie upratovania spoločných častí a zariadení domu, deratizácie a dezinsekcie.
  • Pravidelné odpočty meracej a regulačnej techniky, ich vyhodnocovanie, kontrola spotreby a hlásenie odpočtov dodávateľským organizáciám.
  • Zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, elektro, kúrenie).